კანონმდებლობა

საქართველოს ტერიტორიაზე მარიხუანას კულტივირება, შეძენა, გადატანა და თქვენი საკუთარი სახლის გარეთ და/ან ნებისმიერი სამსახურეობივი მოვალეობის შესრულებისას მოხმარება* ისჯება ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის კოდექსით. 2019 წლის 1 აპრილიდან დაბოლილზე ავტომობილის მართვა ისჯება 1 წლამდე ციხით!

თუ ჩხრეკის დროს, თქვენ აღმოგაჩნდათ 70 გრამზე მეტი მშრალი კანაფი, თქვენ ავტომატურად ცხადდებით გამსაღებლად და გემუქრებათ ციხე 7-11 წლამდე. თუ ფულს გადაიხდით და საპროცესო შეთანხმებას გააფორმებთ პროკურატურასთან, რამოდენიმე წლიანი პრიობითი სასჯელით გამოგიშვებენ.

ნებისმიერ პოლიციელს შეუძლია, გაგაჩეროთ, გაგჩხრიკოთ და გადაგიყვანოთ ნარკოლოგიურში. თქვენ გაქვთ უფლება, უარი თქვათ ლაბორატორიულ შემოწმებაზე. თუ თქვენ გიპოვიან 5 გრამზე ნაკლები ოდენობით მარიხუანას (და თქვენს შარდში აღმოჩნდა  THC ნიშნები, რომლებიც ორგანიზმში დაახლოებით ერთი თვის მანძილზე რჩება მოწევიდან,) თქვენ დაგიწერენ 500 ლარიან ჯარიმას და 1 წლიან პირობით სასჯელს მოგცემენ. ასევე შეგეზღუდებათ ბევრი უფლება, მათ შორის, სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის, იარაღის ტარების და ა.შ. ეს ჯარიმა ადმინისტრაციულია. ის ფაქტი, რომ ხართ დანაჯარიმები იწერება თქვენს საქმეში სამუდამოდ!

მეორე ჯერზე 2000 ლარიანი ჯარიმაა, იმ შემთხვევაში, თუ 1 წლიანი პრიობითი გასულია. ესეც ადმინისტრაციული ჯარიმაა. (გადასამოწმებელია)

5-დან 70-გრამამდე რაოდენობის მშრალი კანაფი გამოიწვევს თქვენ დაპატიმრებას და საპროცესო შეთანხმების საფუძელზე მოგიწევთ დიდი ფულის გადახდა ციხიდან გამოსასვლელად. აუცილებლად დაგჭირდებათ კარგი ადვოკატი.

თუ თქვენ დაგაჯარიმეს 500 ლარით და ერთი წელი გავიდა. შემდეგი დაჯარიმება ისევ 500 ლარით მოხდება და ახლიდან 1 წელი პირობითი მოგეცემათ.

გაითვალისწინეთ ეს ფაქტორები და იყავით ძალიან ფრთხილად ამ მცენარესთან დაკავშირებით. გაეცანით შესაბამის კანონმდებლობას კარგად გაიაზრეთ რისკები და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყვიტეთ, საერთოდ ღირს, თუ არა ციხეში წასვლა და ცხოვრების დანგრევა ამის გამო!

ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ

კანაფი – მცენარე კანაფის წვეროები ყვავილებითა და ნაყოფით (გარდა ფოთლებისა და თესლებისა, რომელთაც არ ახლავთ მცენარის წვეროები), თუ მათგან არ არის გამოყოფილი ნებისმიერი დასახელების მქონე ფისი;

კანაფის ზეთი – მცენარე კანაფისგან ნებისმიერი გზით მიღებული ზეთი

კანაფის ფისი – მცენარე კანაფისგან მიღებული (გამოყოფილი), გაწმენდილი ან გაუწმენდავი ფისი;

ოდენობები

ოდენობა გრამებში         მცირე             დიდი                განსაკუთრებით დიდი

გამომშრალი                5                    70                       500
ნედლი                        10                  140                     1000
მცენარე კანაფი          10                 140                        750
– კანაფის ნაყენი            –                       1                          1
– კანაფის ზეთი             –                       1                          1
– კანაფის ფისი              0.05                0.5                        5

ჯარიმების რაოდენობა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

მცირე ოდენობა – რეგულირდება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით და რომ გიპოვონ არის 500 ლარი ჯარმია

დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობები ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით

დიდ ოდენობაზე – ჯარიმით ან/და საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით სამასიდან ოთხას საათამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

განსაკუთრებით დიდ ოდენობაზე – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ექვს წლამდე

2015 წელს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ერთ-ერთ კონკრეტულ საქმეზე, რომლის დროსაც ბრალდებულს აღმოუჩინეს 70 გრამი მარიხუანა, დადგინდა, რომ სასჯელის ეს რაოდენობა არ არის საზოგადოებრივი ზიანის შესაბამისი. ამიტომ ამიერიდან ამ ფაქტის გათვალისწინებით საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია, სასამართლოსგან მოითხოვოს დადგინდეს რამდენად არსებობს ნარკოტიკული ნივთიერების გასაღების საშიშროება და ამის მიხედვით გამოიტანონ განაჩენი.

რაც შეეხება კანაფის თესლს, ერთი შეხედვით, მის წინააღმდეგ კანონმდებლობა არ არის მიმართული და მისი შეძენა, შენახვა, გადატანა და ა.შ. არ არის აკრძალული. მათ დიდი რაოდენობით თუთიყურშის საჭმელშიც ვნახავთ ტექნიკური კანაფის თესლის სახით, მაგრამ როგორც კი თქვენ მას დათესავთ, მაშინვე მცენარის კულტივირებისათვის შეიძლება მოხვდეთ ციხეში!

ასევე, გამოწერის შემთხვევაში, თუ საბაჟო აღმოაჩენს კონვერტში მარიხუანას თესლს, ხდება მისი კონფესკაცია და თქვენ მიიღებთ ან ცარიელ კონვერტს, ან ის საერთოდ ვერ მოაღწევს თქვენამდე.

ციტატები კანონებიდან:
“კანაფი – მცენარე კანაფის წვეროები ყვავილებითა და ნაყოფით (გარდა ფოთლებისა და თესლებისა, რომელთაც არ ახლავთ მცენარის წვეროები), თუ მათგან არ არის გამოყოფილი ნებისმიერი დასახელების მქონე ფისი”

იხილეთ არასამთავრობოთა მიერ შედგენილი პრაქტიკული ინსტრუქცია: როგორ უნდა მოვიქცეთ დაკავების დროს? 

 ასევე გაეცანით:

ნარკოტიკული საშუალების ან/და ფსიქოტროპული ნივთიერების მოხმარების ფაქტის დადგენის მიზნით პირის გამოსაკვლევად წარდგენის ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებების მოხმარებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ

არასრულწლოვანთათვის მარიხუანას მოხმარება ძალიან უარყოფითად აისახება მათ ჯანმრთელობაზე!